Forest
Pravna pitanja

REACH Član 33 Deklaracije

REACH ("Uredba (EC) Br 1907/2006 Evropskog Parlamenta i Vijeća Evrope od 18. decembra 2006. godine o registraciji, kategorizaciji, odobravanju i restrikciji hemikalija) je regulatorni okvir Evropske Unije koji je stupio na snagu 1. juna 2007.

Član 33 Pružanje informacija o materijalima u proizvodima

Husqvarna Grupa pruža slijedeće informacije oko materijala identifikovanih od strane Evropske Agencije za hemikalije kao kandidate aneksa XIV 'REACH-a' (takozvana Lista Kandidata) u koncentraciji iznad 0.1% mase po težini u proizvodima.