Forest
Juridisk

REACH-artikel 33 erklæring

REACH ("Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentet og Rådet den 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier") er et kemisk retsgrundlag fra Den Europæisk Union, der trådte i kraft den 1. juni 2007.

Artikel 33 Kommunikation af oplysninger om stoffer i artikler

Husqvarna Group giver følgende oplysninger om stoffer, som er identificeret ved Det Europæiske Miljøagentur som kandidater til bilag XIV i REACH (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i artiklerne.