Forest
Pravna obaveštenja

Član 33 Deklaracije REACH

REACH („Regulativa (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. koja se odnosi na registraciju, procenu, odobrenje i ograničenje hemikalija”) je regulatorni okvir Evropske unije za hemikalije koji je stupio na snagu 1. juna 2007. godine, sa faznim rokovima do 2018. godine.

Husqvarna Grupa pruža sledeće informacije o supstancama koje je Evropska agencija za hemikalije prepoznala kao kandidate za Aneks XIV Deklaracije REACH (tzv. lista kandidata), u koncentraciji iznad 0,1% težinskog procenta.