Forest
Pháp lý

Rung tay-cánh tay

Thông tin cơ bản

Chỉ thị EC 2002/44/EC đề ra các yêu cầu tối thiểu về bảo vệ công nhân khỏi rủi ro đối với sức khỏe và an toàn phát sinh hoặc có khả năng phát sinh do tiếp xúc với rung cơ học.

Đánh giá mức tiếp xúc rung được tính theo giá trị tiếp xúc hàng ngày A(8) 8 giờ chuẩn hóa. Sau khi thiết lập giá trị A(8), giá trị này phải được so sánh với giá trị giới hạn và hành động tiếp xúc. Do Chỉ thị đề ra các yêu cầu tối thiểu, điều quan trọng là phải kiểm tra luật pháp tại mỗi Tiểu bang thành viên riêng lẻ để tìm hiểu xem luật này có giá trị tiếp xúc nghiêm ngặt hơn hay không.

Tùy thuộc vào Giá trị hành động tiếp xúc (EAV) hàng ngày và Giá trị giới hạn tiếp xúc (ELV) hàng ngày, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hành động thích hợp để kiểm soát tiếp xúc rung.

Giá trị hành động tiếp xúc (EAV)

Bất cứ khi nào người vận hành chịu tiếp xúc rung A(8) vượt quá EAV ở 2,5 m/giây², người sử dụng lao động phải tiến hành đánh giá rủi ro hoạt động và áp dụng các biện pháp kiểm soát. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Chỉ thị 2002/44/EC và luật của Tiểu bang thành viên.

Giá trị giới hạn tiếp xúc (ELV)

Trong mọi trường hợp, công nhân không được tiếp xúc trên ELV (5,0 m/giây²).

Hướng dẫn

A(8) < 2,5 m/giây².
Tiếp xúc rung hàng ngày dưới Mức hành động. Không cần phải có thêm biện pháp để giảm tiếp xúc.

A(8) = 2,5 - 5,0 m/giây²

Rung hàng ngày trên mức hành động. Tăng rủi ro phát triển các bệnh liên quan đến rung cho người vận hành. Xem các khuyến nghị của Husqvarna và Chỉ thị 2002/44/EC để biết hướng dẫn về giảm nguy cơ do tiếp xúc với rung.

A(8) > 5,0 m/giây²

Tiếp xúc rung hàng ngày vượt quá Giá trị giới hạn tiếp xúc. Giảm thời gian làm việc hàng ngày và/hoặc sử dụng máy với độ rung tương đương thấp hơn.

Hành động đề xuất để giảm tiếp xúc với rung

Chỉ sử dụng dụng cụ rung thấp. Đề xuất này có thể được xem là đề xuất quan trọng nhất. Dữ liệu rung thường có trong thông tin kỹ thuật của nhà sản xuất.

Rút ngắn thời gian sử dụng dụng cụ. Vì giá trị A(8) là một hàm của cả giá trị rung và thời gian tiếp xúc, một phương án thay thế luôn là cắt giảm thời gian làm việc.

Bảo dưỡng và bảo trì máy. Tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất. Điều đặc biệt quan trọng là phải bảo trì thiết bị cắt và các thành phần xoay có thể mất cân bằng do mòn.