Forest
Pháp lý

Thông báo về quyền riêng tư

Husqvarna trân trọng sự quan tâm của bạn đối với công ty và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc cẩn thận Thông báo về quyền riêng tư này trước khi sử dụng trang web này và các trang web phụ kèm theo (sau đây gọi chung là "Trang web"). Thông báo về quyền riêng tư này xác định rõ loại thông tin nào Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH hoặc các công ty cùng tập đoàn, công ty con hay văn phòng chi nhánh của Husqvarna (sau đây gọi chung là HUSQVARNA) hoặc các bên thứ ba thay mặt HUSQVARNA được phép thu thập từ Trang web này và những biện pháp nào cần tiến hành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về quyền riêng tư thì bạn không thể sử dụng Trang web. Thông báo về quyền riêng tư này có thể thay đổi tùy từng thời điểm nên bạn vui lòng kiểm tra lại định kỳ.

Tổng quát

Xin lưu ý rằng để tham gia vào một số chức năng và hoạt động của chúng tôi đồng thời để truy cập một số sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin nhận dạng như địa chỉ e-mail, họ tên, địa chỉ thư bưu điện, số điện thoại và số an sinh xã hội (sau đây gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”) của bạn ở một số khu vực nhất định trên Trang web. Do vậy, bạn phải hiểu đầy đủ và đồng ý một cách rõ ràng với việc thu thập, sử dụng và truyền tải Dữ liệu cá nhân này theo điều khoản và điều kiện được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân và thông tin người dùng khác

Thông tin bạn gửi cho HUSQVARNA được bảo vệ bởi luật bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân được HUSQVARNA lưu hồ sơ và quản lý và được dùng để hỗ trợ sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp thêm Dữ liệu cá nhân để nhận các thông tin từ phía chúng tôi – như sách quảng cáo, catalog – chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin đó. Thông tin này giúp chúng tôi thực hiện yêu cầu thông tin của bạn.

Thông tin sẽ được lưu trữ trong môi trường được bảo vệ và bảo mật hợp lý tới khi nào HUSQVARNA cho rằng thông tin sẽ cải thiện việc giao tiếp với bạn. Nếu bạn muốn loại bỏ một số hoặc tất cả chi tiết khỏi đăng ký của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Husqvarna [country] theo địa chỉ [e-mail address] hoặc địa chỉ hộp thư của chúng tôi tại [postal address].

HUSQVARNA có thể yêu cầu thêm thông tin không bắt buộc từ phía bạn nhằm nâng cao hiểu biết của chúng tôi về khách hàng hoặc để tiến hành tiếp thị trực tiếp hay mời bạn tham gia các cuộc thi. Bạn có quyền chọn trả lời hay không các yêu cầu cung cấp thêm thông tin như vậy.

HUSQVARNA cũng thu thập thông tin không mang tính cá nhân về việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Thông tin này được thu thập trên cơ sở tổng hợp và chỉ được dùng cho các mục đích nội bộ nhằm giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn và giúp bạn truy cập Trang web. HUSQVARNA có thể kết nối thông tin này với Dữ liệu cá nhân của người dùng để xác định người dùng nào truy cập tài liệu gì, điều này cho phép chúng tôi hoàn thiện Trang web của mình.

HUSQVARNA không cố ý thu thập bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi và hướng trang web của mình đến đối tượng này. Chúng tôi khuyên cha mẹ và người chăm sóc nên quan tâm tích cực tới các hoạt động và sở thích trực tuyến của trẻ.

Truyền Dữ liệu cá nhân

HUSQVARNA sẽ không truyền tải (trừ trường hợp vì mục đích định tuyến) Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp trên Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi (a) có sự chấp thuận của bạn; (b) theo yêu cầu của luật pháp hoặc có lệnh của tòa án; (c) nhằm bảo vệ và ủng hộ quyền lợi hoặc tài sản của HUSQVARNA; (d) nhằm bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web; (e) cho những cá nhân hoặc công ty có hợp đồng với HUSQVARNA nhằm tiến hành các hoạt động nội bộ đối với Trang web hoặc việc kinh doanh của chúng tôi; hoặc (f) chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng họ tuân thủ luật pháp, kế hoạch hoặc hợp đồng ràng buộc duy trì các nguyên tắc xử lý công bằng và bảo vệ thích hợp đối với Dữ liệu cá nhân. HUSQVARNA bảo lưu quyền liên hệ với nhà chức trách phù hợp theo quyết định của công ty nếu phát hiện hoạt động có thể bất hợp pháp hoặc vi phạm điều khoản sử dụng của HUSQVARNA.

Cookie

Trang web có thể sử dụng công nghệ gọi là “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin về các trang web bạn đang truy cập được lưu trong máy tính của bạn. Chúng được dùng nhằm giúp cung cấp các tính năng bổ sung cho Trang web và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Trang web.

Có hai loại cookie:

  1. Đây là loại cookie được dùng để "ghi nhớ" các thông tin như tên người dùng và mật khẩu của bạn và được lưu trữ trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trong máy tính của bạn tới khi nào bạn quyết định không "đăng xuất" khỏi dịch vụ đăng ký này. Nếu bạn không dùng chức năng "Không hỏi tên người dùng và mật khẩu của tôi sau này", những cookie này sẽ không bao giờ được lưu trữ trong máy tính của bạn.
  2. Loại khác cũng được gọi là cookie phiên. Đây là loại cookie được dùng để theo dõi, chẳng hạn ngôn ngữ bạn đã chọn trên trang web. Trong thời gian bạn truy cập một trang web, những cookie này được lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn. Cookie phiên không được lưu trữ lâu dài trên máy tính của bạn và thường biến mất khi bạn đóng trình duyệt web. Bằng cách sử dụng những cookie này, HUSQVARNA hy vọng sẽ cung cấp tốt hơn những thông tin liên quan cho khách truy cập trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookie của HUSQVARNA, phần lớn các trình duyệt đều cho phép bạn định cấu hình trình duyệt để loại bỏ cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế tính năng và lợi ích của bạn trên Trang web.

Chất lượng

HUSQVARNA cam đoan áp dụng những biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn là chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm chỉ cung cấp những Dữ liệu cá nhân chính xác, cập nhật tại thời điểm thu thập. Nếu sau đó, bạn phát hiện thấy Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ không chính xác, đầy đủ và được cập nhật, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân đó theo thông báo bằng văn bản của bạn. Bạn cũng có quyền thu thập thông tin liêu quan đến Dữ liệu cá nhân mà HUSQVARNA đã thu thập từ bạn. Vui lòng gửi cho chúng tôi một yêu cầu có chữ ký nếu bạn muốn nhận được thông tin như thế.

Bảo mật

Mặc dù HUSQVARNA không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng bạn có thể tin chắc rằng HUSQVARNA sẽ hết sức cẩn thận trong việc duy trì sự an toàn cho Dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu đó bằng cách sử dụng công nghệ thích hợp và các quy trình nội bộ.

Các trang web khác

Trang web này có thể chứa những liên kết tới các trang web của bên thứ ba. HUSQVARNA không kiểm soát và không chịu trách về nội dụng hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của những trang web bên thứ ba có thể được liên kết từ Trang web này. Những trang web này có thể đặt cookie của chính họ trên máy tính của bạn và/hoặc có các hình thức thu thập và xử lý thông tin cá nhân khác. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với các thông lệ về quyền riêng tư của những trang web bên thứ ba này trước khi sử dụng chúng.

Những thay đổi

HUSQVARNA bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung trong Thông báo về quyền riêng tư này theo quyết định của riêng mình vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi trong Thông báo về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Thông báo về quyền riêng tư này được đăng sẽ được xem là sự chấp nhận với những thay đổi đó.

Thông báo về quyền riêng tư này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 11 năm 2014.