Forest
Pháp lý

Tuyên bố Điều khoản 33 của REACH

REACH ("Quy định (EC) Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu vào ngày 18 tháng 12 năm 2006 về Đăng ký, đánh giá, ủy quyền và hạn chế hóa chất") là khung quy định hóa chất của Liên minh châu Âu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2007, với hạn chót theo giai đoạn đến năm 2018.

Tập đoàn Husqvarna cung cấp thông tin sau về các chất do Cơ quan Hóa chất châu Âu xác định đề cử vào Phụ lục XIV của REACH (còn gọi là Danh sách đề cử), ở nồng độ trên 0,1% trọng lượng tính theo trọng lượng trong vật phẩm.