Forest
Informacja prawna

Deklaracja zgodna z artykułem 33 rozporządzenia REACH

REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów”) to ramy regulacyjne Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, które weszły w życie 1 czerwca 2007.

Artykuł 33 — przekazywanie informacji o substancjach chemicznych w produktach

Grupa Husqvarna dostarcza następujących informacji odnośnie do substancji o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu określonych przez Europejską agencję chemikaliów w ramach kandydatury do Załącznika XIV agencji REACH (tzw. Lista kandydatów).